Anställningsavtal och avtalets innehåll

Ett anställningsavtal  är en överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare som sker vid anställning. Ett anställningsavtal kan vara skriftligt eller muntligt till sin karaktär. Parternas avtalsrätt begränsas av lagstiftning och kollektivavtalet. Avtalet reglerar frågor som lön, men även anställningsförhållandet, där det bland annat krävs att arbetstagaren är lojal mot arbetsgivaren, den så kallade lojalitetsplikten.

Arbetstagaren får normalt anställningsavtal när överenskommelse om anställningen har träffats, enligt svensk lag senast en månad efter det att arbetstagaren börjat arbeta dessförinnan kan ett muntligt avtal gälla. Förutom det som finns uttryckt i anställningsavtalet hänvisas det vanligtvis till gällande kollektivavtal eller Lagen om anställningsskydd (LAS). Du kan läsa mer om LAS i vårt tidigare blogginlägg, du hittar blogginlägget här.

Det här ska anställningsavtalet innehålla och lämnas skriftligt

 • Arbetstagarens namn, adress och personnummer
 • Arbetsgivarens namn, adress och organisationsnummer
 • Arbetsuppgifter, yrkesbenämning eller titel. Om befattningen är speciell kan du komplettera med en utförlig arbetsbeskrivning.
 • Tillträdesdag (Start- och slutdatum om anställningen är tidsbegränsad)
 • Uppsägningstid
 • Anställningsform
 • Om det är en provanställning ska prövotiden framgå.
 • Plats där den anställda ska utföra arbetet. Om den anställda inte ska ha någon speciell arbetsplats ska detta förklaras.
 • Den normala arbetstiden och längd på en normal arbetsdag eller arbetsvecka. Om inget avtalas är heltidsanställning huvudregeln i LAS. Om en anställning inte är på heltid har arbetstagaren rätt att få en skriftlig förklaring från arbetsgivaren. Det vill säga att alla tillsvidareanställningar anses vara heltid om inget annat avtalats. Det är således viktigare än någonsin att alltid ha tydliga skriftliga anställningsavtal där typ av anställning framgår.
 • Lön och andra förmåner samt datum för utbetalning och vilka löneperioder som gäller.
 • Ersättning för övertid och obekväm arbetstid
 • Villkor för semester och eventuell förskottssemester.
 • Om arbetsgivaren är ansluten till något kollektivavtal.
 • Vilka försäkringar du som arbetsgivare ska teckna för din anställda, både avtalsförsäkringar och eventuella andra försäkringar.

Informationsplikten enligt lagen om anställningsskydd (LAS) gäller även när något av ovanstående ändras i befintliga anställningsavtal. Du ska lämna information om ändringarna inom en månad.

Beskriv arbetsuppgifterna tydligt

En anställd är skyldig att utföra sina arbetsuppgifter enligt anställningsavtalet. Du måste skriftligt informera den anställda om vilka arbetsuppgifter som förväntas att utföras. Undvik otydliga formuleringar, detta kan leda till skilda uppfattningar om vad en arbetsuppgift innefattar.

Lojalitetsplikt och Tystnadsplikt

Tystnadsplikten innebär att en anställd inte får lämna ut eller utnyttja information som kan skada arbetsgivaren. Tystnadsplikt kan exempelvis handla om vilka som är företagets kunder eller hemliga tillverkningsmetoder. Detta gäller även om det inte står något om tystnadsplikt i avtalen. Inom vissa yrkeskårer förekommer särskilt stränga krav på tystnadsplikt. Denna bör du i så fall beskriva i anställningsavtalet. Särskilt ett villkor om att tystnadsplikten gäller även efter anställningstidens slut kan vara lämpligt att ta in i anställningsavtalet. 

Alla anställda har lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare. Lojalitetsplikten innebär att man som anställd inte får vidta åtgärder som är ägnade att skada eller på annat sätt försvåra arbetsgivarens verksamhet. Arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget samt att undvika lägen där han kan komma i pliktkollision. Du kan tydligt skriva vad som gäller om lojalitetsplikten i anställningsavtalet.

Konkurrensförbud

När din anställning upphör gäller inte lojalitetsplikten längre och du är fri att konkurrera på samma marknad eller ta anställning på ett konkurrerande företag. En konkurrensklausul kan förlänga din lojalitetsplikt så att den gäller även efter det att din anställning upphört

Visserligen har de anställda en lojalitetsplikt gentemot dig som arbetsgivare. Men det kan ändå vara bra att skriva in att en anställd inte får bedriva konkurrerande verksamhet medan anställningen pågår eller utnyttja kunskaper om företaget om hen byter arbetsgivare eller startar ett eget företag (till exempel inom ett år). Begränsningen får enligt avtalslagen inte vara längre än nödvändigt.

Vad säger kollektivavtalet?

Är du bunden av ett kollektiv- eller hängavtalmåste du ta hänsyn till de bestämmelserna. Kollektivavtal och hängavtal är en del av anställningsavtalet och du måste informera dina anställda om innehållet i det.

Om du känner dig osäker på hur du behöver utforma anställningsavtalet rekommenderar vi att du tar professionell hjälp, det är viktigt att alltid ha tydliga skriftliga anställningsavtal.

Lämna ett svar