Vad hände med moderniseringen av bokföringslagen?

Den 30 april 2020 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att utreda och lämna förslag till förenklingar av regelverk med betydelse för mikroföretagande, dels överväga och föreslå vissa åtgärder som förenklar och moderniserar bokföringslagen. Inom ramen för detta uppdrag ingick att lämna förslag på hur bokföringslagens arkiveringsregler kan förändras, särskilt kravet på att material måste bevaras i dess ursprungliga skick, i syfte att åstadkomma en bättre anpassning till den digitala utvecklingen. Betänkadet ”Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen” lämnades sedan in till regeringen Juni 2021.
Ett av förslagen och kanske även det viktigaste för företagen var att att kravet att spara räkenskapsinformation i det skick som det hade när det kom till företaget tas bort. Det vill säga att vi inte längre skulle behöva spara till exempel papperskvitto så länge det fanns en elektronisk kopia sparad och i gott skick men all information tillgänglig. Om förslaget att slopa kravet på arkivering i ursprungligt skick genomförs kommer det innebära en stor tidsbesparing och en lägre administrativ kostnad för företag. För närvarande måste du enligt den svenska bokföringslagen spara din bokföring i minst 7 år. Det innebär att du måste spara alla kvitton, all dokumentation och samtliga underlag för din bokföring minst 7 år tillbaka i tiden.

I utredningens ursprungliga förslag föreslogs att reglerna skulle träda i kraft 1 juli 2022, detta skedde inte och i nuläget finns det ingen tidsplan för när detta skulle kunna träda i kraft.

Lämna ett svar