Vad är ett förenklat årsbokslut?

I bokföringslagens sjätte kapitel så regleras hur den löpande bokföringen ska avslutas. Det finns tre olika sätt, årsredovisning, årsbokslut samt för de allra minsta företagen förenklat årsbokslut.

Kretsen bland de som får upprätta förenklat årsbokslut framgår tydligt i kapitalet under paragraf 3 andra stycket “Företag i vilket den årliga nettoomsättningen normalt uppgår till högst tre miljoner kronor och som inte är skyldigt att upprätta årsredovisning enligt 1 § får upprätta årsbokslutet i förenklad form enligt 6 §. Lag (2010:1514).” I huvudsak så kan det tilläggas att det avser således enskilda näringsidkare, samt vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, som har en nettoomsättning som understiger 3 miljoner kronor.


Det finns ibland en viss förvirring kring vad det förenklade årsbokslutet är för något och i sjätte paragrafen så står det “6 § Ett förenklat årsbokslut ska bestå av en resultaträkning och en balansräkning. Det ska upprättas enligt god redovisningssed och i vanlig läsbar form eller i elektronisk form.”

Lämna ett svar