Saldot på kontot och resultatet, hur hänger det ihop?

Många tittar på sitt bankkonto för att se om det går bra eller dåligt, men bankens saldo visar inte hela sanningen, det är viktigt att hålla koll på både likviditeten och resultatet. Företagets likviditet, soliditet och företagets resultat är olika begrepp som används för att analysera ett företags ekonomiska situation, men de mäter olika aspekter av företagets ekonomi.

Soliditet refererar till företagets finansiella stabilitet och förmåga att möta sina långsiktiga betalningsåtaganden. Det kan mätas genom att titta på företagets eget kapital i förhållande till dess totala tillgångar och skulder.

Likviditet å andra sidan mäter företagets förmåga att betala sina kortsiktiga skulder och täcka sina löpande kostnader. Det handlar om företagets tillgångar som snabbt kan omsättas i pengar, såsom kassa och likvida medel, samt kundfordringar som kan snabbt betalas av kunderna.

Därmed kan man säga att soliditet är en mer övergripande indikator på företagets ekonomiska styrka och stabilitet på lång sikt, medan likviditet är en mer specifik indikator på företagets förmåga att omsätta tillgångar i pengar på kort sikt. Resultatet å andra sidan hänvisar till företagets ekonomiska prestation under en viss tidsperiod. Det mäts genom att jämföra företagets intäkter med dess kostnader. Resultatet kan vara positivt (vinst) eller negativt (förlust). Det ger en bild av hur bra företaget har presterat ekonomiskt under den aktuella perioden.

Hur kan jag gå med vinst men inte ha pengar på mitt konto?
Du kan göra bra affärer med god marginal, men om du betalar leverantörer innan kunden betala t dig kommer kontosaldot att gå ner till dess din kund betalar fakturan. Det är dina pengar, men de har inte satts in på ditt bankkonto än. Resultatrapporten baseras på det datum som visas på dina kund- och leverantörsfakturor, inte när de betalas.
Så om du skickar en faktura på 20 000 kronor idag kommer ditt resultat att visa 20 000 kronor mer, men eftersom fakturan ännu inte har betalats så är ditt bankkonto oförändrat fram till den dagen som din kund betalar din faktura. Detsamma gäller kostnader. Får du  en faktura för ett köp minskas vinsten, men saldot på ditt bankkonto minskar inte förrän du faktiskt betalar fakturan.
.
Hur kan du göra en förlust men ha pengar på kontot?
Eftersom resultatet visar vinsten för en viss period, medan ett bankkonto har ett saldo för en specifik tidpunkt. Om du tittar på resultatet av en viss räkenskapsperiod där du gjort förlust  kan du ha gjort vinst under en tidigare period och därav ha pengar på kontot.

Nedan följer några exempel på varför företag kan ha ett negativt resultat trots att det finns pengar på bankkontot:

  1. Kostnader överstiger intäkter: Om ett företag har höga kostnader i form av löner, räkningar, hyra etc. som överstiger intäkterna kan det resultera i ett negativt resultat även om det finns pengar på kontot. Till exempel om försäljningen minskar eller om kostnaderna ökar kan företaget hamna i negativt resultat.
  2. Avsättningar och nedskrivningar: Ett företag kan behöva göra avsättningar eller nedskrivningar för att täcka framtida kostnader eller för att minska värdet av tillgångar.
  3. Skulder och skatt: Även om kontot har pengar kan dessa vara öronmärkta för att täcka skulder eller skattebetalningar.

Sammanfattningsvis kan vi säga att likviditet mäter företagets betalningsförmåga på kort sikt, soliditet  mäter företagetsföretagets ekonomiska styrka och stabilitet på lång sikt , medan resultatet visar företagets ekonomiska prestation över en viss tidsperiod.

Alla delarna är viktiga för att bedöma företagets ekonomiska hälsa, men de ger olika information och belyser olika aspekter av företagets ekonomi.

Lämna ett svar