Skatteplanering med tantiem

Det finns en mängd olika ägartransaktioner i aktiebolag och en av de mest populära är tantiem, som är en avtalad rörlig ersättning som baseras på årets omsättning och resultat. Detta är en form av bonus till företagets ledning, som beskattas precis som vanlig lön, och där det finns möjlighet att flytta fram tidpunkten för beskattning till det kommande räkenskapsåret.

Skatteplanering med tantiem och dess risker
Eftersom uppbokningen av tantiem är avdragsgill, och sker på det räkenskapsår som den har intjänats, så används det ibland som skatteplanering vid bokslut. Rent konkret så innebär detta att bolagets resultat minskas, vilket resulterar i lägre bolagsskatt, men däremot så kommer uppbokning att återföras på det nya räkenskapsåret (dvs det är endast tidpunken för beskattning som har flyttats fram).

För att uppbokning ska göras i enlighet med god redovisningssed så behöver den dels vara avtalad (även ett ägarlett företag med samma person som ägare, styrelseledamot och enda anställd ska ha ett avtal som dokumentation) samt så ska det alltid tas ut utöver vanlig lön. Det är således inte godtagbart ifall det görs ett uttag av tantiem istället för lön på det kommande året.

Redovisning och beskattning
Tantiemet beskattas på samma sätt som vanlig lön och därmed så är det endast en fråga om tidpunkten för beskattning av inkomstskatt respektive arbetsgivaravgifter och källskatt.

Uppbokningen av tantiem är avdragsgill, och sänker bolagets resultat för året som den har intjänats, och arbetsgivaravgifter och källskatt ska deklareras direkt när beloppet finns tillgängligt för lyftning (dvs senast på bolagets ordinarie årsstämma där årsredovisningen som inkluderar tantiemet fastställs).

Exempel för ett bolag med bokslutsdatum 2018-12-31 och där årsstämman hölls 2019-05-16 samt tantiemet utbetalades 2019-05-18:

Steg 1 (uppbokning av tantiem på balansdag):
Verifikationsdatum 2018-12-31
Debet 7229 “Upplupna löner och tantiem till företagsledare”
Kredit 2910 “Upplupna löner
Debet 7519 “Sociala avgifter för semesterskuld och löneskuld”
Kredit 2940 “Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter”
(Följande uppbokningar ska inte tas upp i arbetsgivardeklarationen)

Steg 2 (återföring av reservering samt uppbokning av löneskulden):
Verifikationsdatum: 2019-05-16
1. Återföring av reserveringarna som gjordes vid bokslutet (dvs samma bokningarna som ovan men med omvänt tecken för debet/kredit)
2. Bokföring av löneskulderna
Debet 7222 “Tantiem till företagsledare”
Kredit 2893 “Skuld till närstående”
Debet 7510 “Lagstadgade sociala avgifter”
Kredit 2730 ” Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt”
(Hela beloppet för tantiemet ska nu redovisas i månadens arbetsgivardeklaration)

Steg 3 (utbetalning av tantiem):
Verfikationsdatum: 2019-05-18
Debet 2893 “Skuld till närstående”
Kredit 1930 “Checkräkningskonto”

Behöver du hjälp med skatteplanering av bokslut eller andra redovisningsfrågor?
Kontakta oss på info@digiredo.co för ett förbehållslöst samtal kring hur vi kan hjälpa dig och ditt företag på bästa sätt.

Lämna ett svar