Bokföringskrav att känna till för växande företag i Sverige

När företag blir större så förändras även de krav som ställs på deras redovisning. Dessa faktorer beror bland annat på företagets storlek, omsättning såväl som dess balansomslutning.

Den översta kategorin definieras i årsredovisningslagen som ett större företag om det uppfyller något av två av följande kriterier under två på varandra följande år — i genomsnitt fler än 50 anställda, en balansomslutning som överstiger 40 miljoner kronor eller en årlig omsättning som överstiger 80 miljoner kronor.

För de allra flesta företagen så behöver de endast följa de svenska K-regelverken som anges av Bokföringsnämnden (BFN). För stora företag och börsnoterade koncerner (vars värdepapper handlas på en reglerad marknad) är reglerna dock desamma i alla EU-länder på koncernnivå, vilket gör det nödvändigt att upprätta konsoliderade koncernrapporter i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS).

För att avsluta räkenskaperna för ett räkenskapsår så ska aktiebolag även upprätta en årsredovisning som innehåller en omfattande resultaträkning, balansräkning, noter och andra finansiella upplysningar. De exakta kraven är definierade i respektive K-regelverk som är baserad på vilken företagets storlek (K1-K4).

Rapporterings- och revisionskrav i Sverige


Bokföringsreglerna i Sverige styrs i första hand av två grundläggande lagar — Årsredovisningslagen och Bokföringslagen. Dessa lagar fastställer det allmänna ramverket för redovisning och hänvisar även vidare till god redovisningssed (som utvecklas av Bokföringsnämnden).

Den tidigare lagen beskriver två rapporteringsstandarder, K3 och K2, baserade på ett företags storlek och motsvarande krav på finansiell rapportering. För större enheter är överensstämmelse med K3-standarden obligatorisk. Mindre aktiebolag och kooperativa föreningar har däremot möjlighet att välja den förenklade redovisningsstandarden, K2.

Revisionsplikten i Sverige gäller för aktiebolag som uppfyller minst två av följande kriterier under två på varandra följande räkenskapsår — fler än tre anställda i genomsnitt, en balansomslutning som överstiger 1,5 miljoner kronor eller en årlig nettoomsättning som överstiger 3 miljoner kronor. Aktiebolag som uppfyller dessa kriterier måste utse en revisor under bolagsstämman, vars mandattid sträcker sig till efterföljande bolagsstämma.

Sammanfattningsvis så är det mycket att sätta sig in i och det är av yttersta vikt att ni säkerställer att ert bolag både rapporterar enligt rätt regelverk såväl som uppfyller lagens krav gällande exempelvis revisionsplikt. Ifall du är osäker, eller vill ha en genomgång av ditt bolags situation, så är du välkommen att kontakta oss på 010-660 02 52 eller support@digiredo.co.

Lämna ett svar